EGY KIS TÖRTÉNELEM

(évezredekkel ezelőttről)

"Parancsolá azért a Faraó azon a napon a nép sarczoltatóinak és felvigyázóinak, mondván:

Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez mint ennekelőtte; hadd menjenek el ők magok és szedjenek magoknak polyvát.

De a tégla számát, mennyit ennekelőtte csináltak, vessétek ki rájok;

azt le ne szállítsátok, mert restek ők és azért kiáltoznak, mondván:

Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek.

Nehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk és ne hajtsanak hazug szóra.

Kimenének azért a nép sarczoltatói és felvigyázói és ezt mondák a népnek mondván:

Ezt mondja a Faraó: Nem adok néktek polyvát.

Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, a hol találtok;

mert semmi sem szállíttatik le szolgálatotokból.

És elszélede a nép egész Égyiptom földén, hogy tarlót szedjen polyva helyett.

A sarczoltatók pedig szorítják vala, mondván:

Végezzétek el munkátokat, napjában a napi munkát, mint akkor, a mikor polyva volt.

És verettetének az Izráel fiai közül való felvigyázók, a kiket a Faraó sarczoltatói rendeltek vala föléjök, mondván:

Miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot sem tegnap, sem ma úgy, mint ennekelőtte?

És elmenének az Izráel fiai közül való felvigyázók és kiáltának a Faraóhoz, mondván:

Miért cselekszel így a te szolgáiddal?

Polyvát nem adnak a te szolgáidnak és azt mondják nékünk: Csináljatok téglát!

És ímé a te szolgáid verettetnek, a te néped pedig vétkezik.

Az pedig monda: Restek vagytok, restek, azért mondjátok: Menjünk el, áldozzunk az Úrnak!

Most pedig menjetek, dolgozzatok, polyvát ugyan nem adnak néktek, de a rátok vetett tégla-számot be kell adnotok.

Akkor látják vala Izráel fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniok:

a tégla-számot le ne szállítsátok; napjában a napi munka meglegyen.

És mikor kijövének a Faraótól, szembe találkozának Mózessel és Áronnal.

S mondának nékik: Lásson meg titeket az Úr és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket.

És visszaméne Mózes az Úrhoz és monda: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel! Miért küldél engem ide?

Mert attól fogva, hogy bemenék a Faraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik e néppel;

megszabadítani pedig nem szabadítád meg a te népedet.

Mózes II. könyve 5,6-23


Az emberiség a természet adta építőanyagok (fa, kő) mellett már a legrégebbi korokban is használta a földet, mint építőanyagot. Azokon a területeken, amelyek kőben, a fában szegények voltak, szinte az egyedüli építőanyag a föld volt. Mezopotámiában, az ókori Egyiptomban, de még a Római Birodalom területén is általános volt a ki nem égetett agyagtégla - a váloygtégla - alkalmazása. Mint a fenti idézet is mutatja, rabszolgák százai, ezrei készítették a fáraó építkezéséhez a vállyogtéglákat. Mind a mezopotámiai folyók, mind a Nílus kövér agyagiszapja ideális alapanyagot szolgáltatott a vályogtéglák készítéséhez. Sajnos, éppen ezen anyagok alkalmazása miatt nehéz ma már az asszír, a babilóniai építmények nyomára bukkani: a vályogfalakból csak a föld alatti részek maradtak meg, az időjárás pusztító hatásainak kitett szerkezetek megsemmisültek. De egyiptomi falfestményeken szerencsére ránk maradt a korabeli vályogtégla gyártás ábrázolása: mintha csak egy modern oktatófilmet néznénk a 18. dinasztia idején (Kr. 1550-től) élt Rechmenes vezér sírkamrájában fellelt ábrázolásokon. Róma városának jelentős része olyan favázas épületből állott, melyeknél a favázak közeit vályogtéglákkal töltötték ki. Ez a favázas építkezési mód volt az oka a Rómában oly gyakori tűzvészeknek.

(egy évszázada)

(mesterséges építőkövek)

A vályog vízben meglágyított, napon szárított agyag. 10-20% hozzákevert polyvával szénával stb.

Ha az agyag nagyon sovány, 4-6% oltott meszet keverjünk hozzá.

Sok hozzákevert soványító anyag azonban csökkenti a hordképességet. ...

(anyagárak helyszínre szállítással)

1000 drb vályogtégla 20,- kor 0 fill. ...

(építési időmutató)

Vályogvetésre legalkalmasabb idő a tavasz és az ősz.

A vályog lehetőleg 1-2 évig hevertetendő. ...

(falazatok)

Vályogfal nyomás elleni szilárdsága igen kicsiny, azért épületek falazására nem alkalmas.

A vakolattartás szempontjából célszerű 3-4 vályogrétegre 1-1 égetett téglaréteget fektetni.

A vályogfal alapja a talajszinttől 0.6-1.0 m magas legyen.

Földből és sárból vert (Pizé)falak

A lábfalazat magassága 0.6 m.

Ha a lábfalazat terméskőből készül, jó, ha azt 2-3 sor égetett téglával zárjuk le.

A leverés mintaszekrényben 10 c/m magas rétegekben történjék mindaddig, míg 5 c/m-re apad a réteg vastagsága.

A rétegek csatlakozása 45-60 foknyi szög alatt hajló rézsűvel történjék. ...

(kőmüves munkák ára)

Állványozás, szerszámok és felügyeletért a napszámok 10%-a hozzászámítandó.

1 m3 vályogfalazat agyaghabarcssal kőműves 1.0 munkaóra napszámos 25.0 munkaóra

1 m3 Pizé falazat deszkafalak között leverve kőműves 2.5 munkaóra napszámos 30.0 munkaóra ...

(átlagos napibérek 10 órai munka mellett)

Kőműves főpallér Budapesten 12,- kor. vidéken 8,- kor.

Pallérsegéd Budapesten 8,- kor. vidéken 6,- kor.

Férfi napszámos Budapesten 3,- kor vidéken 1,60 kor ...

(anyagok és szerkezetek átlagos tartóssága megfelelő fenntartás mellett)

favázas épületek 50-60 év

vegyes falazatú épületek 90-100 év

közönséges parasztházak 50-100 év

jobban épített falazott lakóházak 120-150 év

Forrás: Lechner Jenő és Warga László szerkesztésében: Építők zsebkönyve - 1904.


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: